İ           L           A            N

 

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1-)  Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Taksi Duraklarından boş olan mevcut  hatların satışı yapılacaktır.

        Söz konusu Taksi Hatlarının her biri için Tahmin edilen(muhammen) satış  bedeli, ihalenin geçici Teminat miktarı ile boş olan duraklar aşağıda belirtilmiştir.

TAKSİ DURAĞI

BOŞ HAT ADEDİ

HAT BEDELİ

TEMİNATI

AVM Taksi Durağı

2

250.000,00 TL

10.000,00TL

Otogar Taksi Durağı

1

200.000,00 TL

10.000,00TL

Huzur Taksi Durağı

1

200.000,00 TL

10.000,00TL

Tekel Taksi Durağı

2

200.000,00 TL

10.000,00TL

Hastane Taksi Durağı

1

200.000,00 TL

10.000,00TL

Ada Taksi Durağı

1

200.000,00 TL

10.000,00TL

Can Taksi Durağı

1

150.000,00 TL

10.000,00TL

 

      2-)  Satış  ihalesi,  Biga Belediyesi Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliğinin 7. ve 8.Maddeleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/i maddesi  gereğince,  Açık  Teklif  Usulü  arttırma  suretiyle  14/12/2017  Perşembe   günü Saat: 10.00’da  başlamak  üzere,  yukarıda  yazılı  sıraya  göre birbirini takiben Belediyemiz Toplantı Salonunda müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır.

      3-)   Satışa  ait  ihale  şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde  Belediyemiz Mali

              Hizmetler  Müdürlüğü  Gelir Şefliğinde görülebilir ve 1.000,00 TL bedel karşılı-

              ğında   Gelir   Şefliğinden   satın  alınabilir.  İhaleye   katılacak   olanların  ihale

              şartnamesini satın almaları zorunludur.

      4-)  İhaleye katılmak  isteyenler 10.000,00 TL Teminat yatıracaklardır. Bu teminatı

              Nakit veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye vereceklerdir.

      5-)  İhaleye Katılabilme Şartları;

                        a-) İhaleye yalnızca gerçek kişiler katılabilirler, Tüzel kişiler katılamazlar.

         b-) İhaleye katılacak olanlar en az bir yıldır, Belediye sınırları içinde ikamet  ettiğine dair belge.

         c-) Belediye sınırları içerisinde diğer Taksi duraklarında hattı olanlar ile, bunların  1.derece akrabaları olan, anne, baba, eş ve çocukları da ihaleye katılamazlar.

          d-) Yapılacak olan ihaleye anne, baba, eş ve çocuklardan yalnızca biri katılabilir.   

         e-) c ve d bentlerine aykırı hareket edip, ihaleye girip de ihaleyi alması halinde, iş bu ihale kararı iptal edilip teminatı irat kaydedilecektir.

                        f-) İhaleden taksi hattını alanlar bu hattı 5 (Beş) yıl devredemeyeceklerdir.  

      6-)  İhaleye katılmak isteyenler,  aşağıdaki  belgeleri  en  geç  13/12/2017  Çarşamba

              günü   Saat: 17.00’ ye  kadar,  dosya  halinde  Belediye  Gelir  Şefliğine  vermek

              zorundadırlar.  Saat:17.00’den sonra verilen dosyalar alınmayacaktır.

              

             DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER:

 

             6.1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

             6.2) İkametgah Belgesi,

             6.3) Sabıka Kaydı  Belgesi, (Taksirli suçlar hariç  sabıka kaydının bulunmaması

                    gerekir)

             6.4) 1 adet Vesikalık Fotoğraf,

             6.5) Şartname dosyası alındı makbuzu,

             6.6) Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

             6.7) İhaleye  katılacak  kişiler  ile  1. derece  akrabaları  olan   anne,  baba,  eş ve

                    çocukları adına   Biga  Belediyesine borcu olmadığına dair Gelir Şefliğinden

                    alacakları BORCU YOKTUR yazısı.

 

     7-)  İsteklilerin   belirtilen   günde,    ihale   saatinden   evvel  ( saat:09:30 )   Belediye

             Encümeni huzurunda hazır bulunmaları,        

      

 İlan olunur.


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.