İ                 L                A               N

 

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 • Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezinin Bodrum Katında mevcut 4 adet işyeri ve 1. Normal Katında mevcut 7 adet işyerinin satışı ile İlçemiz İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezinin 2. Normal Katında mevcut 1 adet işyeri ve Sakarya Mahallesi Bayram Sokak No:12-14 üzerinde bulunan Katlı Otoparkın 01/12/2018 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar 3 yıl süre ile kiralaması  yapılacaktır.

           Gayrimenkullerin satış ve kiraya verilmesine dair ihaleleri 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri   hükümleri  gereğince  açık  teklif   usulü   arttırma  suretiyle, 01/11/2018 Perşembe  günü Saat:11.00‘da başlamak üzere aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben Belediyemizde  müteşekkil  Encümen  huzurunda yapılacaktır.

           Söz konusu işyerlerinin muhammen satış bedeli, ihalenin geçici Teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.

 

Satış İhalesi Yapılacak  Gayrimenkullere ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Bağımsız Bölüm No

Taşınmaz m²

Cinsi

Pay/Payda

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

1

İstiklal

128/45

16

24,70

İşyeri

24/25360

75.000 TL

2.250TL

2

İstiklal

128/45

17

54,50

İşyeri

54/25360

164.000 TL

4.920TL

3

İstiklal

128/45

20

30,60

İşyeri

30/25360

92.000 TL

2.760TL

4

İstiklal

128/45

21

54,50

İşyeri

54/25360

164.000 TL

4.920TL

5

İstiklal

128/45

153

24,30

İşyeri

72/25360

146.000 TL

4.380TL

6

İstiklal

128/45

154

24,30

İşyeri

72/25360

146.000 TL

4.380TL

7

İstiklal

128/45

155

54,00

İşyeri

162/25360

324.000 TL

9.720TL

8

İstiklal

128/45

156

30,00

İşyeri

90/25360

180.000 TL

5.400TL

9

İstiklal

128/45

157

30,00

İşyeri

90/25360

180.000 TL

5.400TL

10

İstiklal

128/45

158

30,00

İşyeri

90/25360

180.000 TL

5.400TL

11

İstiklal

128/45

159

54,00

İşyeri

162/2560

324.000 TL

9.720TL

 

Kiralaması Yapılacak Gayrimenkullere ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

Sıra No

Mahalle

Cadde

Ada-Parsel

Bağımsız         Bölüm No

Taşınmaz m²

Cinsi

Aylık Muhammen Kira bedeli

Geçici Teminat Bedeli

1

İstiklal

İnönü

128-45

216

542,2

İşyeri

500,00 TL

180,00

2

Sakarya

Bayram

196-11

12-14

5154,66

Katlı Otopark

1.000,00 TL

360,00

 

 • Gayrimenkullerin satışına dair İhale Şartnameleri her gün mesai  saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilir veya ücretsiz alınabilir.     

 • İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler,

 • İkametgah belgesi,

 • Nüfus Cüzdan örneği,

 • Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname,

 • Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge(oda kayıt belgesi),

 • Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

 • Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,

 • Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,

 • Satışı yapılacak Gayrimenkul ihalesine katılacaklardan Belediyemize (yapılandırma hariç) borcu olmadığına dair yazı.

 • İhalelere iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına  dair  makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz  Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler  ihaleye iştirak  için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince   hazırlayacakları   tekliflerini    ihale  saatinde   ulaştırmak şartıyla  posta ile de gönderebilirler.

 

        İlan Olunur.                  


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.