ÇAKIRLI KÖYÜ MUHTARLIĞI

 

Tarih      :31.12.2018

Sayı       : 2018/015

Konu      :Teklif Vermeye Davet

 

Sayın Yetkili,

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında doğrudan hibe mekanizması ile fonlanan Çakırlı Köyü Güneş Enerjili Sulama Sisteminin Kurulmasıyla Tarımsal Verimliliğin Artırılması Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan Güneş Enerjisi panellerinin kurulumu, 9100 m3 kepçe kazı işlemi, su borularının döşenmesi, su deposu ve motorların kurulumu işleri ihale yoluyla tedarik edilecektir. 

Çakırlı Köyü Muhtarlığı tarafından bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan işlerin teknik özellikleri ve miktarları Ek 1’de tanımlanan işlerin yapımı için teklif vermeye davet edilmektesiniz.

Bu davet mektubunda yer alan tüm kalemler için teklif vermeniz gerekir. Sözleşme bir bütün olarak değerlendirilecektir.

Teklif bir orijinal olarak sunulacaktır.  Teklifle birlikte teknik belgeler ve katalogları, söz konusu her bir kaleme ilişkin diğer basılı materyal ve temin edilecek mallar için bakım ve onarım hizmeti sağlayacak firmaların ad ve adres bilgileri de sunulacaktır.

Aşağıda listeli belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır.  Teklif isteme dokümanındaki şartları sağlayan en düşük teklif sahibi aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde sözleşme yapılacaktır.  Sözleşme Makamı, belgeleri sağlayamayan teklif sahipleri ile sözleşme imzalamayacaktır.

 1. Tebligat Adresi (Kanuni ikametgah belgesi),
 2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti veya Faaliyet Belgesi) fotokopisi,
 3. İmza Sirküleri,
 4. Vekaleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri (sözleşme yılı içinde alınmış),
 5. Vergi Levhası (fotokopi),
 6. Vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmadığını gösterir belge. Yapılandırılmış borcu olan teklif sahipleri, ilgili taraftan aldıkları resmi yazıları teklif dosyasına eklemelidir.

 

Tekliflerinizin kapalı zarf içinde en geç 15 / 01 /2019 günü saat 17  : 00    kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir.  Son teslim tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Teklifler, belirtilen adreste teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda teklif son günü olan 15/01/2019 tarihinde saat 19  : 00   açılacaktır.

Saygılarımızla,

 

 

MEHMET ALİ ÇİMEN

ÇAKIRLI KÖYÜ MUHTARI

 

 

Adres:

ÇAKIRLI KÖYÜ

BİGA, ÇANAKKALE

Tel       : 05425922405

Faks    : 02863160929

 

 

EKLER:

 • Teknik Şartname
 • Teklif Formu
 • Teklif Sahibinin Beyanı
 • Geçici Teminat Mektubu Örneği
 • Sözleşme Formu
 • Mali Kimlik Formu
 • Kesin Teminat Mektubu Örneği
 • Onaylı bankaların Listesi
 • Değerlendirme Tablosu

 

 

EK 1.  TEKNİK ŞARTNAME

 1. Genel Tanım

Çanakkale ili, Biga ilçesinin Çakırlı Köyü Muhtarlığı tarafından yürütülmekte olan Güneş Enerjili Sulama Sisteminin Kurulmasıyla Tarımsal Verimliliğin Artırılması Projesi ile güneş enerji panelleri kurulumu, 9100 m3 kazı işlemi, yaklaşık 13.000m su borularının döşenmesi, su depolarının inşaası ve motorların kurulumu yatırımı gerçekleştirilecektir. Güneş enerjisi panelleri, boruların döşenmesi, depoların kurulumu işleri Çakırlı Köyü arazisinde yapılacaktır.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, 2005 yılında DSİ tarafından açılan tarımsal sulama amaçlı kuyu projesi hayata geçirilecektir. Su kuyusundan ağaçlık alana bir sulama borusu hattı çekilecektir. Fidanlıkların olduğu alana 20 Tonluk 15 adet plastik depo yerleştirilerek suyun depoya çıkartılması için güneş enerjisi ile çalışan bir motor kullanılacaktır. Projemiz ile hedeflenen sulama sistemi kurulduğunda Orman Genel Müdürlüğü aynı alana  ilaveten 4.000 adet ceviz ağacı dikecektir.

 

   2.Teknik Şartname                                          

1-) Güneş Panelleri Yapım işleri

 1. a) Minimum 100watt/12volt Güneş Enerji panelleri ile minimum 28.600W toplam enerji elde edilecektir.
 2. b) Güneş pilinin ön yüzeyi tüm klimatik ve dış etkenlere karşı korunaklı olup UV ışınlarına dayanaklı uzun ömürlü transparan solar camdan olmalıdır.
 3. c) Solar hücreler ve bypass kanalları neme, rutubete, pasa, toza, ve oksitlenmeye karşı korunaklı olmalıdır.
 4. d) Güneş pilinin dış çevresi kolay montaj ve de-montaj sağlayacak alüminyum ile çevrili olmalıdır.
 5. e) Artı eksi elektirk kutupları koruma iyotlu olmalıdır.
 6. f) Fotovoltaik pilin zeminden en az 30cm olması, sehpa ayakları paslanmaz, çürümez yapıda olup kazık veya beton kuşak ile sabitlenmelidir. Tüm kablolar çelik spiral veya kalveniz paslanmaz kanal içersine alınacaktır.
 7. g) Artı eksi elektrik kutupları koruma diyotlu olmalıdır.
 8. h) 110 adet panel montaj rayı ve aparatları
 9. i) 400m 6’lık Solar kablo,200m 10’luk Solar Kablo,100m 16’lık Solar kablolarda artı ve eksi kablolar ayrı renklerde olmalıdır. Kablolar spiral ve paslanmaz tava içerisinde olmalıdır.
 10. j) 1 adet Elektrik panosu ve montajı dış etkilere karşı korunaklı olarak yapılmalıdır. Panoya bağlantılı olan 25HP motor sürücüsü TÜV,CE,ISO,TSE sertifikalarından birisine sahip olmalıdır.
 11. k) Elektrik işlerinde kullanılacak malzemeler TÜV, CE,ISO,TSE sertifikalarından en az birisine sahip olmalıdır.Sözleşme Makamı tarafından yaptırılacak olan tüm test maliyetleri Yükleniciye aittir. Yapım işleri Sözleşme Makamının onayladığı plana göre sürdürülecektir.

 

2-)Sulama Tesisatı Yapım İşleri

a-) 25HP Dalgıç motorunun kurulumunda pompa seçimi 180metre irtifaya            2.000metre uzunluk üzerinden yapılacaktır.

b-) Su Kuyusu için  3’lük 80m galveniz boru ile montaj yapılacaktır.

c-  )25HP Motor sürücüsü ve frekans konvektörü temin ve montajı yapılacaktır.

d-) 90mm’lık PVC 10 ATÜ 9,500 m. boru ve 110mm’lik PVC 10 ATÜ 3,500 m. su borusunun döşenmesin de boruların altına ve üstüne kullanılacak toprak yumuşak olmalı ve insan gücü kullanılarak kürek ile en az 20 cm dolgu yapılarak sonrasında iş makinası ile tamamen kapatılacaktır.

e-) Yapılan işlemler sırasında kanalizasyon  hattı, su boruları, doğalgaz hattı, yol  gibi      diğer yapılara karşı emniyet tedbirleri alınacaktır. Oluşacak herhangi bir zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

f-)  Her türlü iş güvenliği yüklenici tarafından sağlanacaktır.

g-) Güneş panellerinin, boru hattının, depoların ve motorların test maliyetleri    Yükleniciye aittir.

h-) 20 tonluk polietilen beyaz dikey 15 adet su deposunun kurulumu yapılacaktır.

i-) 110 adet üçlü T çıkışları en az 1,90cm 2’lik galveniz boru ile olacaktır. 110 adet  2’lik Vanalar aç kapa anlamında küresel vana olup,toprak zeminden en az 70cm yükseklikte olmalıdır.

 

3-)Kazı işleri

a-) 9100m3 kepçe kazısının derinliği en az 120cm, genişliği minimum 60cm olacaktır.

b-)Boruların altına ve üstüne insan gücü ile en az 20 cm yumuşak toprak kürek ile doldurulacaktır. Sonrasın da iş makinası ile iş tamamlanacaktır.

c-) Kazıya başlamadan önce hat güzergahı kepçe ön kovası ile temizlenerek önceden oluşturulur.

d-) Kazı faaliyetlerine  başlamadan önce Sözleşme Makamının onayı alınacaktır.

e-) Yapılan işlemler sırasında kanalizasyon hattı, su boruları, doğalgaz hattı, yol  gibi      diğer yapılara karşı emniyet tedbirleri alınacaktır. Oluşacak herhangi bir zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

4-) İdari Şartlar

 1. a) Fiyatlara temin, yükleme, indirme-bindirme, nakliye, montaj, testler, her türlü vergi, resmi harç dahildir.
 2. b) Garanti süresi 3(üç)yıldır.
 3. c) Teklifle birlikte ekte verilen formatta ve teklif bedelinin (KDV dahil) en az %3’ü kadar banka geçici teminat mektubu verecektir. Geçici teminatın nakit olarak verilmesi halinde aşağıda detayları verilen banka hesap numarasına yatırılacaktır. Geçici teminat mektubu (banka hesabına yatırılması halinde geçici teminat tutarı) başarılı teklif sahibi ile sözleşme imzalandıktan sonra iade edilecektir.
 4. d) Başarılı teklif sahibi ekte verilen formatta, sözleşme bedelinin (KDV dahil) %6’sı kadar banka kesin teminat mektubu verecektir. Kesin teminat mektubunun miktarı, geçici kabul işlemleri yapıldıktan sonra yarıya indirilecektir. Kesin teminat mektubu kusur sorumluluk süresi sonunda iade edilecektir.
 5. e) Garanti süresi içersin de Yüklenici Elektrik Yeterlilik Belgesi olan personelini iş sahasında bulundurucaktır.
 6. f) Tekliflerle birlikte tamamlanan benzer işler için iş bitirme belgeleri sunulmalıdır.

 

 1. g) İş süresince gerekli olan enerji(elektrik, jeneratör, vs) ihtiyaçları Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

         İ)    İşin öncesi ve sonrasını gösteren fotoğraf, video gibi sunumların Sözleşme Makamı    

                ve/ya Yüklenici tarafından kayıt altına alınması sağlanacaktır.

 

 

 1. Kusur Sorumluluk Süresi
 2. Garanti süresi iş teslim edildikten sonra 2(iki) yıldır. Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca
 3. a) Yüklenici’ nin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları,
 4. b) Bakım süresi zarfında Yüklenici’ nin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları,
 5. c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları

gidermekle yükümlüdür.

 1. Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Mühendisin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.
 • Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Mühendis durumu Yüklenici ’ye bildirir. Sözleşme Makamı tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:
  1. Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri Yüklenici’ nin hak edişlerinden ve/veya teminatlarından keser veya
  2. Sözleşmeyi fesheder.
 1. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’ nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.
 2. Yüklenici’ ye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenici’ nin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Kontrolör gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Kontrolör yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yüklenici’ ye bildirir.
 3. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler varsa Yüklenici’ nin hak edişlerden mahsup edilir ya da kesin teminat bozdurularak, irad olarak kaydedilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.
 • Bakım konusundaki yükümlülükler Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi 3yıldır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.
 • Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici projeyi etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Teknik Şartnamede belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenici’nin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.İş süresinde oluşacak ihtilafların çözüm merci Biga Mahkemeleridir.
 1. Yapım aşamasında Teknik Şartname de yer almayan kablo,dirsek,vida vs. gibi ekstra malzemeler Yüklenici tarafından temin edilerek proje nihayete erdilir ve teslim edilir.
 2. Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

Yapım işleri sırasında aşağıda belirtilen temel noktaların etkisini asgariye indirmek için aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Ancak gerekiyorsa bu önlemlerde değişiklik yapılabilir.

İnşaat sahasında alınacak bu tür önlemler için genel giderler bütçesi bulunduğu için bu tür işlerden dolayı Yüklenici’ye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Toz

İnşaat sahası etrafındaki yollardan kaynaklanan tozun azaltılması için yağışsız havada yollar yağmurlama şeklinde ıslatılmalıdır.

Malzeme taşıyan kamyonlar naylon çadırlar veya Hava Kalite Kontrol Yönetmeliği’ne göre file göz büyüklüğü 10 mm’den fazla olmayan özel malzeme ile kaplanacaktır.

Gürültü

Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen gürültü düzeyleri aşılmamalı, belediyelerden özel izin alınmadığı takdirde çalışma saatleri adı geçen yönetmeliklerdeki gibi düzenlenmelidir.

          İşçiler için İş Kanunu uyarınca koruyucu ekipman temin edilmelidir.

 

Atık Su

İnşaat sahalarından gelen atık suyun toplanması için yeterli kapasitede septik tanklar yaptırılarak düzenli olarak tahliye edilmelidir.

İnşaat sahası yakınlarındaki suların inşaat çalışmalarından dolayı kirlenmesini önlemek amacıyla gerekli önlemler alınmalıdır.

 

Trafik Düzensizliği

Mevcut yolların aşırı yük altına girmemesi için daha önceden belirlenmiş yollar kullanılmalı, “Tehlike”, “Girilmez”, “İnşaat Sahasına Girmek Yasaktır” gibi koruyucu tabelalar yerleştirilmelidir.

 

 1. İş Kanunu

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur.

 1.            Kanun

Teklif Sahipleri tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve   faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

    6.Görünürlük Gerekleri

TANAP tarafından finansmanı sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır. Geçenlerin rahatlıkla okuyabileceği şekilde yapılması gereken bu panolar proje büyüklüğü ile de orantılı olmalıdır. Yerini  Sözleşme Makamının tespit ettiği iki adet noktaya 1m.’ ye 2m. ebatlarında ayaklı tabela ile finansal kaynağın TANAP SOSYAL ve ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI olduğunun belirtilmesi gerekir.

7.Keşif Cetveli

 

No

Tanım

Birim

Miktar

Birim Maliyet (TL)

Toplam Maliyet (TL)

 

1

90mm 10 ATÜ Boru (PVC-P100)

metre

9.500

 

 

 

2

110mm 10 ATÜ Boru  (PVC-P100)

metre

3.500

 

 

 

3

3’lük(90mm) Vana

adet

110

 

 

 

4

20 Tonluk Plastik Su Deposu

adet

15

 

 

 

5

260W Güneş Paneli

adet

110

 

 

 

6

Panel Montaj Rayı ve Aparatları

adet

110

 

 

 

7

25HP Dalgıç Motor

adet

1

 

 

 

8

25HP Motor Sürücü

Adet

1

 

 

 

9

3’lük (90mm) Galveniz Boru

Metre

80

 

 

 

10

6mm Solar Kablo

Metre

400

 

 

 

11

10mm Solar Kablo

Metre

200

 

 

 

12

16mm Solar Kablo

Metre

100

 

 

 

13

Elektrik Panosu

Adet

1

 

 

 

14

3’lük (90mm) T

Adet

110

 

 

 

15

Kepçe kazısı (Her türlü derinlikte ve zeminde)

Metreküp

9.100

 

 

 

16

Ayaklı Tabela (1.m X 2 m.-TANAP Görünürlük Rehberinde belirtilen kriterlerle uyumlu)

Adet

2

 

 

 

 

TOPLAM

               

 


 

 

EK 2. TEKLİF FORMU

<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez.

Teklif Formunun bir adet imzalanmış aslı verilmelidir.

Her bir lot için imzalanmış teklif formu verilmelidir.

TEKLİF FORMU

 1. KAPAK

 

İhale Numarası         : < ihale numarası>

Sözleşme adı                        : < Sözleşme başlığı> 

 

 1. TEKLİF SAHİBİ

 

Tüzel kişiliğin isim ve adresi

 

 

 

 1. İRTİBAT KURULACAK KİŞİ (bu ihale işlemi için)

İsim

 

 

Kurum

 

 

Adres

 

 

Telefon

 

Faks

 

E-posta

 

 

 1. TAAHHÜTNAME

<İhaleye teklif veren istekliler tarafından doldurularak imzalanacaktır.>

Aşağıda imzası bulunan ve teklif sahibinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, ihale dosyasında yer alan bütün belgeleri incelendiğimizi, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarına kabul ettiğimizi beyan ederiz.

 

Teklif Sahibi adına imzalayan

 

İsim

 

Kaşe - İmza

 

 

Tarih

 

 

 

 1. MALİ TEKLİF FORMU

 

<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>

 

<Tarih>

 

<Sözleşme Makamı (Faydalanıcı)’nın ismi ve adresi>

 

Bu Teklife eşlik eden Sözleşme Koşullarına uygun olarak <İşin adı ve Sözleşme numarası> yapım işlerini KDV dâhil <teklif bedeli TL(rakam ve yazı ile)> Sözleşme Fiyatına yapmayı teklif ediyoruz. Sözleşme ‘de belirtilen işleri sözleşme imza tarihinden itibaren <işin süresi... haftalık/aylık vb.> bir dönemde bitirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Teklifimiz, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreyle geçerli olacaktır. 

Bu Teklif ve tarafınızdan verilecek yazılı onay aramızda bağlayıcı bir Sözleşme oluşturacaktır. En düşük teklifi veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığımızın bilincindeyiz.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası>

<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >

<Kurum Adı>

<Adres>

 

 


 

EK 3. TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

<Teklif Sahibinin antetli kağıdı - varsa>

 

<Tarih>

<Sözleşme Makamı (Faydalanıcı)’nın ismi ve adresi>

<İhalenin Adı ve Numarası>

 

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

 

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Teklif sahibinin ad(lar)ı>  olarak,

 

 • İşbu teklifi münferit olarak bu ihale için sunduğumuzu” ve aynı ihaleye başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;
 • Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun (http://www.ihale.gov.tr/yasaklilar_listesi-42-1.html) ve Azerbaycan Cumhuriyeti yasaklılar listesinde bulunmadığımızı, kendim, ortaklarım ve iştiraklerimin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığımızı,
 • İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve bu durum nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato (iflas anlaşması) ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bu tür konularla ilgili süreçlerin muhatapları, veya ulusal mevzuatta öngörülen süreçler dolayısı ile benzer durumlarda olmadığımızı,
 • Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olmadığımızı,
 • Kendimiz veya temsilcilerimizin, karar verici makamda olanların dolandırıcılık, yolsuzluk, kara para aklama ve bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Sözleşme Makamının mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olmadığımızı,
 • Faydalanıcı ile ilişkili bir ticari işletme olmadığımızı,
 • Faydalanıcı ile ilişkili bir Sivil Toplum Kuruluşu olmadığımızı,
 • Başvuru formunda gerekli kılınmış olan, yalnızca tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair her türlü bilgiyi sağladığımızı,
 • Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve
 • Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da TANAP tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanabileceğini kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. Buna ek olarak, belgenin hazırlanmasından bu yana geçen zaman içinde belirttiğimiz ve onayladığımız durumların değişmediğini göstermek adına, yeminli bir beyanname vermeye hazırız.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkında belge vermeyi taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik/ yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihalenin hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

 

Saygılarımızla,

 

<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası>

<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 4: GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU (BANKA TEMİNATI)

[Banka/Teklif Sahibi, parantezlerde verilen talimatlara uygun olarak işbu Banka Teminat formunu dolduracaktır.]
[Formu Düzenleyen Banka Şubesinin Adı, ve Adresi]

Lehtar : ………………………………………………………………

            ……………………………………………………..

Tarih: ________________

TEKLİF TEMİNAT No.:       _________________

.......................................................[Teklif Sahibinin Adı]’nın (Bundan böyle “Teklif Sahibi” olarak anılacaktır)  tarafınıza ……………………………….İşi’nin yürütülmesi için İhaleye Davet kapsamında teklifini (Bundan böyle “Teklif” olarak anılacaktır) sunduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Ayrıca, koşullarınıza göre, tekliflerin bir geçici teminat ile desteklenmesi gerektiğini anlıyoruz.

Teklif Sahibinin isteği üzerine, biz, ...................................[Banka Adı] işbu sözleşme ile; Teklif Sahibinin teklif koşulları kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ihlal ettiği takdirde protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, .................................................TL’yi [sayıyla miktar] ([yazıyla miktar]) geçmeyen tüm miktarı ya da miktarları ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin İdarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Söz konusu ihlaller Teklif Sahibinin aşağıdaki fiillerini kapsamaktadır;

(a) Teklif Sahibinin, Teklif Formunda belirtilen teklif geçerlilik süresi içerisinde Teklifini geri çekmesi ya da,

(b) Teklif Sahibinin, teklif geçerlilik süresi içinde İşveren tarafından Teklifinin kabul edildiği bilgisi kendisine verildiği halde , (i) Sözleşme Formunun koşullarını yerine getirmemesi veya reddetmesi, (ii) Kesin teminatı temin etmemesi ya da temin etmeyi reddetmesi ya da (iii) Teklif Fiyatının aritmetik kontroller sonucunda düzeltilmesini kabul etmemesi.

Bu teminatın geçerliliği aşağıdaki durumlarda sona erecektir:

(a) Teklif sahibi başarılı bir teklif sahibi ise, Teklif sahibi tarafından imzalanan sözleşmenin nüshalarının alınması ve Teklif Sahibinin kesin teminat mektubunu vermesi üzerine ya da (b) Teklif Sahibinin başarısız olması halinde (i) ve (ii) de tariflenen iki durumdan birinin diğerinden daha önce gerçekleşmesi durumunda , (i) Teklif Sahibine başarılı teklif sahibinin adının bildirilmesi üzerine tebligatın bir nüshasının tarafımızdan alınması; ya da (ii) Teklif Sahibinin Teklifinin geçerliliğinin sona ermesinden sonra yirmi sekiz gün geçmiş olması.

Sonuç olarak, işbu teminat kapsamındaki her türlü ödeme talebi bankamızca garantinin süresi sona ermeden önceki bir tarihte alınmış olmalıdır.

-----------------------

[İmza(lar)]


EK 5.  SÖZLEŞME FORMU

                                           Yapım İşleri Sözleşmesi

İşbu Sözleşme, bir tarafta Çakırlı Köyü, Biga - Çanakkale   adresinde bulunan bundan böyle “Sözleşme Makamı” olarak anılacak olan Çakırlı Köyü Muhtarlığı ile diğer tarafta, ……………………………………………………………………………………….… adresinde bulunan  

bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacak olan <Yüklenici’nin açık adı>

arasında aşağıdaki şartlar dahilinde ……../……../……….. tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme Makamı, Yüklenici’nin Ek 1’de tanımlanan işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve bu hususta çıkabilecek her türlü kusurun giderilmesine ilişkin Ek 2’de yeralan <________> tarihli teklifini kabul etmiştir.

Sözleşme Makamı, işlerin kontrolü ve Sözleşme’nin yürütülmesinden sorumlu olarak <özel veya tüzel kişinin adı>yı “Mühendis” olarak atamıştır.

İşbu Sözleşme aşağıdaki hükümlere haizdir:

 1. Yüklenici işbu Sözleşme ile Sözleşme’nin ayrılmaz bir bölümünü oluşturan Yüklenici’nin Teklifi ile Keşif Cetvellerine detaylı olarak açıklanan tüm işleri aşağıdaki Sözleşme şartlarına uygun olarak; kalite ve işçilik bakımından profesyonel bir şekilde yürüteceğini taahhüt etmektedir:
  • Sözleşme’nin uygulanması esnasında ve işbu Sözleşme’nin 2(c) maddesinde belirtilen kusur sorumluluk süresi içerisinde yetkili Mühendis tarafından belirtilen tüm aksaklıklar bildirim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde giderilecektir.
  • Sözleşme Makamı performansını yetersiz ve başarısız bulduğu iş için 21 (yirmibir) gün önce yazılı bir uyarı vermek suretiyle Sözleşme’ye son verme hakkına sahiptir.  Sözleşme Makamı ve Yüklenici’nin tamamıyla kontrolü dışında beklenmeyen ve (k) bendinde belirtilen olaylardan ötürü Sözleşme’nin fesholması durumunda; yetkili Mühendis, Sözleşme’nin fesholduğunu tasdik eder.  Böyle bir durumda, hem Sözleşme Makamı hem de Yüklenici diğer tarafa 21 (yirmibir) gün önce ihbar vermek suretiyle iki taraf için de hiçbir mali yükümlülük olmaksızın Sözleşme’ye son verme hakkına sahip olacaklardır. 
  • Yüklenici’den kaynaklanan bir hata nedeniyle Sözleşme’nin fesh edilmesi durumunda sahadaki tüm malzeme ve ekipmanlar, geçici işler ve yapılan işler ve imalatlar Sözleşme Makamı’nın mülkü sayılacaktır.
  • Yüklenici her durumda yetkili Mühendis tarafından verilen tüm talimatlara uyacaktır.
  • Yüklenici, Sözleşme imzalandıktan sonraki 5 (beş) gün içinde işleri bitirmek için kullanılacak genel method ve çizelgeleri açıklayan bir programı yetkili Mühendise sunacaktır.
  • Sözleşme’nin imzalanmasının ardından Sözleşme’nin tamamlanma süresi <sözleşme süresi> aydır/gündür.
  • Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesi aşamasında söz konusu işleri; birim fiyat ve diğer koşul ve şartlarda herhangi bir değişiklik olmadan Sözleşme bedelinin %15 (yüzde onbeş)’i oranında artırma veya azaltma hakkına sahip olacaktır. Metrajlarda değişiklikler olması durumunda, iş değişiklikleri için Sözleşmede belirtilen birim fiyatlar kullanılacaktır.  İşin tamamını veya bir kısmını yaptırıp yaptırmamak Sözleşme Makamı’nın takdirinde ve yetkisine bağlı olacaktır.
  • Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti ilgili kanunlarına göre yürütülecektir.
  • Yüklenici Sahadaki tüm faaliyetlerin güvenliğinden sorumlu olacaktır.
  • İşlerin uygulanması esnasında yetkili <Sözleşme Makamı yetkilisinin adı>, işlerin şartnamelere ve şartnamelerde istenilen kaliteye uygun olarak yürütüldüğünü kontrol etmek amacıyla sahada inşaat işlemlerini yürütecektir. Yetkili Mühendis şartnamelere göre yapılmayan işleri reddedecektir ve Yüklenici yukarıda açıklanan alt paragraf (a)’ya uygun olarak tüm aksaklıkları gidermek için acil önlem alacaktır.
  • Savaş, deprem, sel ve yangın gibi beklenilmeyen ve önceden öngörülemeyen olaylar olması durumunda her iki taraf da karşı tarafa 21 (yirmibir) gün önceden haber vermek suretiyle Sözleşme’yi feshedebilir. Bu gibi durumlarda, ödemeler Sözleşme’nin fesih tarihine kadar gerçekleştirilen işler için yapılacaktır.
  • Yüklenici Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca belirlenen her türlü vergi, resim, harç, banka masrafları vb.’den sorumlu olacaktır. (Hakediş ödemeleri için yürürlükteki oranda damga vergisi Sözleşme Makamı tarafından yapılacak ödemelerden kesilecektir. Sözleşme imzalanmasından doğan damga vergisi Yüklenici tarafından sonra mevzuatta belirtilen süre içinde Yüklenici tarafından ödenecektir.)
  • Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Biga Mahkemeleri yetkilidir.
 2. Bu bağlamda, Sözleşme Makamı Yüklenici’ye, Sözleşme fiyatı olan <...............TL (rakam ve yazıyla> aşağıda açıklanan şekilde ödemeyi taahhüt etmektedir:
 3. İhzarat ödemesi yapılmayacaktır.
 4. Ödemeler İşlerin tamamlanması ve yetkili Mühendisin işlerin tamamlandığına dair onay vermesini müteakip; birim fiyatlar ve miktarlar esas alınarak hesaplanan sahada gerçekleşen işin değeri üzerinden kesilen faturanın Sözleşme Makamı’na teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılacaktır. Ödeme fatura karşılığında, Türk Lirası cinsinden, Yüklenici’nin Ek C’de belirtilen onaylı banka hesabına ödemelere ilişkin yürürlükteki damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra doğrudan yapılacaktır.
 5. Kusur sorumluluk süresi, tamamlanmış işin Sözleşme Makamı tarafından teslim alınmasından itibaren 2 (iki yıl) yıldır.

 

 1. Diğer Hükümler
 2. Sözleşme Makamı’nın işbu Sözleşme çerçevesindeki her türlü hakkı, Sözleşme Makamı’nın Sözleşme çerçevesinde olsun olmasın başka herhangi bir hakkına halel getirmeyecektir ve Türk Hukukuna göre zımnen Sözleşme Makamı lehine olan hükümlere ilavedir.
 3. İşbu Sözleşme, tüm ekler ve Sözleşme'de atıfta bulunulan tüm belgeler Taraflar arasındaki Sözleşme’nin tamamını oluşturur.
 4. Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’nin bir veya daha fazla hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, bunların daha sonraki herhangi bir zamanda uygulanmasını talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınarak Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme’de yapılan değişiklikler veya tadiller geçerli olmayacaktır.
 5. Bir mahkeme kararıyla ve mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle işbu Sözleşme'nin herhangi bir kısmının geçersizliğine karar verilecek olursa söz konusu karar, işbu Sözleşme'nin diğer kısımlarını etkilemez ve geçersiz kılmaz. Taraflar, geçersiz kılınan kısmın yerine yenisini getirmek üzere geçersizliğin öğrenildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde mutabık kalacaklardır.
 6. İşbu Sözleşme 3 (üç) sayfa, 3 (üç) madde ve 3 (üç) adet ekten ibaret olup, ___.2018 tarihinde orijinali Sözleşme Makamı’nda, aslı gibidir kaşeli imzalı örneği Yüklenici’de kalacak şekilde 1 (bir) nüsha olarak imza edilerek, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

Yüklenici adına

Sözleşme Makamı adına

Adı Soyadı

:

Adı Soyadı

:

Ünvanı

:

Ünvanı

:

Kaşe-İmza

 

 

Kaşe-İmza

 

Tarih

:

Tarih

:

EKLER

EK A.  Teknik Şartname

EK B.  Yüklenici’nin Teklifi

EK C. Mali Kimlik Formu

EK D.  Kesin Teminat Mektubu Örneği

EK E.  Onaylı Bankaların Listesi

EK 6. MALİ KİMLİK FORMU

 

EK 7. KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

Banka/Yüklenici, < > işaretleri arasında verilen talimatlara uygun olarak işbu Banka Teminat Mektubunu dolduracaktır.

 

<Kesin Teminat Mektubunu Düzenleyen Banka Şubesinin Adı, ve Adresi>

 

Lehtar  : <Faydalanıcının Adı ve Adresi>

 

Tarih:   <________________>

 

Kesin Teminat Mektubu No.: <_________________>

 

 

<Sözleşmenin adı> İşi’nin yürütülmesi için <Yüklenicinin adı> sizinle <sözleşme imza tarihi> tarihli <_________________> No’lu sözleşmeyi imzaladığı tarafımıza bildirilmiştir.

 

Ayrıca, Sözleşmenin koşullarına göre kesin teminat mektubunun gerekli olduğunu anlamış bulunmaktayız.

 

Yüklenicinin isteği üzerine, biz, <Banka Adı> işbu sözleşme ile; Yüklenicinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ihlal ettiği takdirde protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın herhangi bir kanıt veya gerekçe göstermeksizin ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, <kesin teminat miktarı (rakamla ve yazıyla miktar)> Türk Lirasını geçmeyen tüm miktarı ya da miktarları ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin İdarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

 

Bu teminat tarafımıza bir kopyası temin edilecek olan Kesin Kabul Belgesinin tanzim edildiği tarihten otuz (30) gün sonrasına tarihine kadar geçerli olacaktır. İşbu teminat kapsamındaki tüm ödeme talepleri ilgili tarihte ya da öncesinde Bankamızca alınmış olmalıdır.

 

 

_____________________
<Bankanın yetkili temsilcilerinin/temsilcisinin imzaları/imzası>

 

EK 8. ONAYLI BANKALARIN LİSTESİ

 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
 2. TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş.
 3. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
 4. AKBANK T.A.Ş.
 5. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
 6. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
 7. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
 8. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
 9. CITIBANK A.Ş.
 10. ING BANK A.Ş.
 11. HSBC BANK A.Ş.
 12. DEUTSCHE BANK A.Ş.

 

EK 9. DEĞERLENDİRME TABLOSU

<Projenin Adı >

<İhalenin Adı ve Numarası>

 

 

 

No.

 

 

Teklif Sahibinin Ünvanı

İdari Değerlendirme

Teknik Değerlendirme

Mali Değerlendirme

 

 

 

Sıralama

Ticaret Odası belgesi var mı?         (E/H)

Yasal temsilci imzası var mı?

(E/H)

Yasaklı olmadığı beyanı var mı?        (E/H)

Teknik şartnameye uygun mu? (E/H)

Teslimat şartları uygun mu?

(E/H)

Keşif Cetveli tamam mı?

(E/H)

Teklif geçerli mi?

(E/H)

KDV dâhil Teklif Bedeli

(TL)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

<Tarih>

<Değerlendirme Komisyonu üyelerinin isimleri ve imzaları>

Başkan

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

Sekreter

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

Değerlendiriciler

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

 

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

 

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

 

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

 


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.