İ                 L                A               N

 

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezinde mevcut 31 adet işyeri, İstiklal Mahallesi 110 ada, 2 parsel üzerindeki Kapalı Çarşıda mevcut 2 adet işyeri, Sakarya mahallesi 196 ada, 21 parsel üzerinde bulunan 7 adet işyeri ile Hamdibey Mahallesi 222 ada, 107 parsel üzerinde bulunan 10.218,64 m2 arsanın satışları ve Biga Belediyesi Kapalı Pazaryerinde bulunan 9 adet ayakkabı, 18 adet tuhafiye, 6 adet sebze-meyve bölümündeki peronların tahsisi yapılacaktır.

Gayrimenkullerin satışına ve Kapalı Pazaryeri peron tahsis işlemlerine dair ihaleleri 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri  hükümleri  gereğince  açık  teklif   usulü   arttırma  suretiyle, 19/09/2019 Perşembe  günü   Saat:10.00 ‘da başlamak üzere aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben  Belediyemizde  müteşekkil  Encümen  huzurunda yapılacaktır.

Söz konusu gayrimenkullerin muhammen satış bedeli, Kapalı Pazaryeri peron tahsis bedelleri  ile ihalenin geçici teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.

Taşınmazlara ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Bağımsız Bölüm No

Taşınmaz m²

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

1

İstiklal

128/45

13

36,20

İşyeri

109.000TL

3.270TL

2

İstiklal

128/45

16

24,70

İşyeri

75.000TL

2.250TL

3

İstiklal

128/45

17

54,50

İşyeri

218.000TL

4.920TL

4

İstiklal

128/45

102- 103- 104- 105- 106- 107-  108

180,20

İşyeri

1.444.000TL

43.320TL

11

İstiklal

128/45

125

11,40

İşyeri

46.000TL

1.380TL

12

İstiklal

128/45

126

11,00

İşyeri

44.000TL

1.320TL

13

İstiklal

128/45

127

12,80

İşyeri

52.000TL

1.560TL

14

İstiklal

128/45

133

27,40

İşyeri

110.000TL

3.300TL

15

İstiklal

128/45

134

27,40

İşyeri

110.000TL

3.300TL

16

İstiklal

128/45

153

24,30

İşyeri

122.000TL

3.660TL

17

İstiklal

128/45

154-
155-156

108,30

İşyeri

572.000TL

17.160TL

18

İstiklal

128/45

179

22,50

İşyeri

113.000TL

3.390TL

19

İstiklal

128/45

180

22,50

İşyeri

113.000TL

3.390TL

20

İstiklal

128/45

181

22,50

İşyeri

113.000TL

3.390TL

21

İstiklal

128/45

182

22,50

İşyeri

113.000TL

3.390TL

22

İstiklal

128/45

187

16,00

İşyeri

80.000TL

2.400TL

23

İstiklal

128/45

188

19,00

İşyeri

95.000TL

2.850TL

24

İstiklal

128/45

189

22,20

İşyeri

111.000TL

3.330TL

25

İstiklal

128/45

190

12,70

İşyeri

51.000TL

1.530TL

26

İstiklal

128/45

191

12,70

İşyeri

51.000TL

1.530TL

27

İstiklal

128/45

192

14,30

İşyeri

58.000TL

1.740TL

28

İstiklal

128/45

193

14,30

İşyeri

58.000TL

1.740TL

29

İstiklal

128/45

194

15,80

İşyeri

64.000TL

1.920TL

30

İstiklal

110/2

29

61,00

İşyeri

488.000TL

14.640TL

31

İstiklal

110/2

30

36,00

İşyeri

288.000TL

8.640TL

32

Sakarya

196/21

11

24,57

İşyeri

246.000TL

7.380TL

33

Sakarya

196/21

12

19,53

İşyeri

196.000TL

5.880TL

34

Sakarya

196/21

13

30,55

İşyeri

306.000TL

9.180TL

35

Sakarya

196/21

15

18,90

İşyeri

189.000TL

5.670TL

36

Sakarya

196/21

16

18,90

İşyeri

189.000TL

5.670TL

37

Sakarya

196/21

17

18,90

İşyeri

189.000TL

5.670TL

38

Sakarya

196/21

18

37,53

İşyeri

376.000TL

11.280TL

39

Hamdibey

222/107

-

10.218,64

Arsa

5.000.000TL

150.000TL

 

Kapalı Pazaryeri peron tahsis listesi;

İştigal Konusu

Peron No

Muhammen Bedel

Teminat

Ayakkabı

893, 894, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 979

10.000,00 TL

3.250TL

Tuhafiye

665, 761, 762, 775, 839, 840, 970, 971, 1015, 1016,1017, 1018, 1022, 1045, 1065, 1087, 1088, 1089

10.000,00 TL

3.250TL

Sebze-Meyve

234, 235, 701, 704, 706, 707

25.000,00 TL

3.250TL

 

2) Gayrimenkullerin satışına dair İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilir, Kapalı Pazaryeri peron tahsis ihalesine ait şartname 100 TL bedel ile alınabilir.

3) İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler,

a- Gerçek Kişilerden;

1- İkametgah belgesi,
2- Nüfus Cüzdan örneği,
3- Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,
4- Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
5- Belediyemize (yapılandırma hariç) borcu olmadığına dair yazı
6- Kapalı Pazaryeri peron tahsis ihalesine katılacaklar için ilave olarak 1 adet vesikalık fotoğraf

b- Tüzel Kişilerden;

1- Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2019 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge (oda kayıt belgesi),
2- Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
3- Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,
4- Belediyemize (yapılandırma hariç) borcu olmadığına dair yazı

c- Ortak Girişim olması halinde; Ortak Girişim Beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4) Satış ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler ihaleye iştirak için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile de gönderebilirler.

İlan Olunur.


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.