İ           L           A            N

 

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

        

            1-)  Kapalı Pazaryerinde; 3x3 m’lik 11 adet Ayakkabı, 33 adet Tuhafiye, 6 adet Sebze-Meyve Satış Peronunun tahsis işlemi yapılacaktır.

 

            2-)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri gereğince, Açık Teklif Usulü artırma ve  Biga Belediye Başkanlığı Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 13. ve 14. Maddesi gereği, boş olan peronların Belediyemiz Encümenince açık ihale yapmak suretiyle 25.10.2018 Perşembe günü saat:10:00’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Biga Belediyesi Encümeni huzurunda birbirini takiben yapılacaktır.

 

            3-) - Ayakkabı bölümünde; 894, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 979, 1025, 1035, 1042, nolu peronlar muhammen bedel beher adedi 10.000 TL,           

       Tuhafiye bölümünde; 664, 665, 773, 774, 775, 840, 919,  942, 955, 956, 957, 972, 984, 997, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1063, 1064, 1065, 1087, 1088, 1089  nolu peronlar muhammen bedel beher adedi 10.000 TL,

                     Sebze Bölümünde yer alan; 344 nolu peronlar muhammen bedeli 15.000 TL, 52-53, 700-701, 702-703, 704-705, 710-711 nolu peronlar birlikte muhammen satışı beher bedeli 50,000 TL  olarak belirlenmiştir.

  

 

            4-) İhaleye katılmak isteyenler 100,00 TL ( KDV Dahil ) karşılığı, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden dosyayı satın alabileceklerdir. Bu dosya parası ihaleyi kazanamasa da iade edilmeyecektir. 

 

               5-)  İhaleye katılmak isteyenler, Tek satılacak peron için 3.250,00 TL., çift satılacak peronlar için 6.500,00TL. Teminat yatıracaklardır.

 

                  İhale Kararının adı geçene tebliğinden sonra, 15 gün içinde ihale tutarının %25 ‘i peşin, kalan tutarın ayda bir olmak üzere 5 eşit taksitte ödenecektir.

 

            6-)  İhaleye Katılabilme Şartları,

                        a-) Yapılacak olan ihalede bir kişi en fazla iki peron yer alabilir. Kapalı Pazaryerinde 2 peron yeri olan ihaleye giremez.

                         b-) “a” bendine aykırı hareket edip, ihaleye girip de ihaleyi alması halinde, iş bu ihale kararı iptal edilip teminatı irat kaydedilecektir.

 

            7-)  İhaleye katılabilmek için katılımcıların aşağıdaki belgeleri, Belediye Gelir Şefliğine dosya halinde vermesi gerekmektedir. Dosyalar en son  24.10.2018  Çarşamba günü Saat 17.00 ‘ye kadar Belediye Gelir Servisine teslim edilecektir. Bu saatten sonra dosya alınmayacaktır.            

             DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER:

                        a-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

                        b-) İkametgah Belgesi,

                        c-) 1 Adet Vesikalık fotoğraf,

                        d-) İhaleye katılacak kişiler adına Biga Belediyesine borcu olmadığına dair Gelir Şefliğinden alacakları BORCU YOKTUR yazısı.

                        e-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f-) Tüzel kişiliklerden, 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin Biga Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olduğunu gösteren.

                        g-) Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

 

            8-) İsteklilerin belirtilen günde, ihale saatinden evvel  ( saat:09:30 ) Belediye  Encümeni huzurunda hazır bulunmaları,        

      

 İlan olunur.


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.