İ                 L                A               N

 

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 • Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz, Sakarya Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazar Yerinde boş olan 3x3 m’lik, 9 adet Ayakkabı, 16 adet Tuhafiye, 1 adet Sebze-Meyve Satış Peron yerlerinin tahsislerine talipli çıkmadığından ve İlçemiz İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Belediye Ticaret Merkezinin 1. Normal katında mevcut 12 adet işyeri ve İstiklal Mahallesi Köprü Sokak No:10 üzerinde ki Kapalı Çarşının 1. normal katında mevcut 1 adet işyerinin 01/03/2019 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar kiralama ihalelerine 31/01/2019 Perşembe günü yapılan ihalelerine talipli çıkmadığından,  bahsi geçen peron yerlerinin ve işyerlerinin 2886 S.D.İ.K. nun 49.  Maddesi hükmü gereğince pazarlık sureti ile 15 gün içinde talipli çıktığında, pazarlık suretiyle peronların tahsisleri ve işyerlerinin kiralama işlemi  yapılacaktır.

           Söz konusu Peronların Tahsis bedelleri ile işyerlerinin aylık muhammen kira bedeli ve ihalenin geçici Teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

 

İŞTİGAL KONUSU

PERON NO.

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

Ayakkabı

893, 894, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 979

10.000,00

3.250,00

Tuhafiye

665, 761, 762, 775, 839, 840, 1015, 1016,1017, 1018, 1022, 1045, 1065, 1087, 1088, 1089

10.000,00

3.250,00

Sebze-Meyve

 

704

25.000,00

3.250,00


Kiralaması Yapılacak Gayrimenkullere ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

Sıra No

Mahalle

Cadde-Sokak

Ada-Parsel

Bağımsız         Bölüm No

Taşınmaz m²

Cinsi

Aylık Muhammen Kira bedeli

Geçici Teminat Bedeli

1

İstiklal

İnönü

128-45

125

11,40

İşyeri

400,00

144,00

2

İstiklal

İnönü

128-45

128

14,00

İşyeri

400,00

144,00

3

İstiklal

İnönü

128-45

133

27,40

İşyeri

600,00

216,00

4

İstiklal

İnönü

128-45

134

27,40

İşyeri

600,00

216,00

5

İstiklal

İnönü

128-45

153

24,30

İşyeri

500,00

180,00

6

İstiklal

İnönü

128-45

187

16,00

İşyeri

700,00

252,00

7

İstiklal

İnönü

128-45

188

19,00

İşyeri

700,00

252,00

8

İstiklal

İnönü

128-45

189

22,20

İşyeri

700,00

252,00

9

İstiklal

İnönü

128-45

190-191

25,40

İşyeri

600,00

216,00

10

İstiklal

İnönü

128-45

192

14,30

İşyeri

400,00

144,00

11

İstiklal

İnönü

128-45

193

14,30

İşyeri

400,00

144,00

12

İstiklal

İnönü

128-45

194

15,80

İşyeri

400,00

144,00

13

İstiklal

Köprü

110-2

29

61,00

İşyeri

2.300,00

828,00

 

 • Peronların Tahsis işlemi ile Gayrimenkullerin kiralanmasına dair İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilir veya peronların tahsis işlemi ihale şartnamesi 100,00TL(K.D.V. dahil), kiralama şartnamesi ise ücretsiz alınabilir.     
 • İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler,
 • İkametgah belgesi,
 • Nüfus Cüzdan örneği,
 • Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname,
 • Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2019 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı  olduğunu gösteren belge(oda kayıt belgesi),
 • Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 • Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,
 • Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,
 • Belediyemize ait borcu olmadığına dair yazı.
 • İhalelere iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına  dair  makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz  Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler  ihaleye iştirak  için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince   hazırlayacakları   tekliflerini    ihale  saatinde   ulaştırmak şartıyla  posta ile de gönderebilirler.

          İlan Olunur.                  


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.