Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilkent Konutlarında yer alan aşağıda bulunduğu yeri, cinsi, miktarı ve tapu kayıt durumları yazılı 1  adet gayrimenkulün satış  ihalesi 09/02/2017 Perşembe  günü saat: 11.00 de Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

G A Y R İ M E N K U L Ü N


SIRA ADA PARSEL
NO : MAHALLESİ : MEVKİİ : CİNSİ : BAĞIMSIZ BÖL. NO: NO : NO : YÜZÖLÇÜMÜ:

01 Hamdibey Eskibağlar Daire F.Blok 2 No.lu 776 1 100 M2.


2-) Gayrimenkulün satışı aşağıda yazılı şartlar dahilinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. maddesine göre hazırlanan Biga Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmeliğin 15., 17. ve 22. maddeleri hükümleri gereğince açık arttırma suretiyle satılacaktır.

 

S A T I Ş Ş A R T L A R I


2.1-) Satışı yapılacak olan 100 m2. lik dairenin muhammen satış bedeli (KDV.dahil)
100.000,00 TL. olup, peşin olarak satılacaktır.
2.2-) Tapu satış masrafları alan kişiye aittir.
2.3-) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş ( 15 ) gün içerisinde
Belediye veznesine yatırılacaktır.
2.4-) Tapu satış tescil işlemi, ihale bedeli ödendikten sonra yapılacaktır.
2.5-) Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Biga İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.
2.6-) Teminat alınmayacaktır.

3-) İsteklilerin belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları ilan olun


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.