İ                 L                A               N

 

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 • Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi 117 ada 28 parsel üzerinde bulunan Belediye İşhanı’nın 2. Katında mevcut 4 adet işyeri ve 3. Katında mevcut 1 adet işyeri 01/01/2019 tarihinden 31/12/2021’e kadar, Hamdibey Mahallesi Karaçayır Mevkii 3 ada 4/1 parselde mevcut Geri Dönüşüm Tesisi olarak kullanılmak üzere Tarla vasfındaki gayrimenkul 01/03/2019 tarihinden 28/02/2022’ye kadar, İstiklal Mahallesi Köprü Sokak No:10 üzerinde ki Kapalı Çarşı 1. Normal Katında mevcut 2 adet işyerinin 01/01/2019 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar 3 yıl süre ile kiralaması  yapılacaktır.

           Gayrimenkullerin kiraya verilmesine dair ihaleleri 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri   hükümleri  gereğince  açık  teklif  usulü   arttırma  suretiyle, 27/12/2018 Perşembe  günü Saat:11.00‘da başlamak üzere aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben Belediyemizde  müteşekkil  Encümen  huzurunda yapılacaktır.

           Söz konusu işyerlerinin aylık muhammen kira bedeli, ihalenin geçici Teminat miktarı ve  aşağıda belirtilmiştir.

 

Kiralaması Yapılacak Gayrimenkullere ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

Sıra No

Mahalle

Cadde-Sokak-Mevki

Ada-Parsel

Bağımsız         Bölüm No

Taşınmaz m²

Cinsi

Aylık Muhammen Kira bedeli

Geçici Teminat Bedeli

1

İstiklal

İstiklal

117-28

40

23,00

İşyeri

250,00

90,00

2

İstiklal

İstiklal

117-28

50

10,00

İşyeri

170,00

61,20

3

İstiklal

İstiklal

117-28

50/A

10,00

İşyeri

170,00

61,20

4

İstiklal

İstiklal

117-28

54

18,00

İşyeri

200,00

72,00

5

İstiklal

İstiklal

117-28

69

23,00

İşyeri

200,00

72,00

6

Hamdibey

Karaçayır

3-4/1

 

3000

Geri Dönüşüm Tesisi

1.000,00+K.D.V.

360,00

7

İstiklal

Köprü

110-2

41

36,00

İşyeri

1.350,00

486,00

8

İstiklal

Köprü

110-2

29

61,00

İşyeri

2.300,00

828,00

 

 

 • Gayrimenkullerin kiralanmasına dair İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilir veya ücretsiz alınabilir.
 • İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler,
 • İkametgah belgesi,
 • Nüfus Cüzdan örneği,
 • Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname,
 • Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı  olduğunu gösteren belge(oda kayıt belgesi),
 • Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 • Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,
 • Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,

 

 • İhalelere iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına  dair  makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz  Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler  ihaleye iştirak  için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince   hazırlayacakları   tekliflerini    ihale  saatinde   ulaştırmak şartıyla  posta ile de gönderebilirler.

 

        İlan Olunur.                      


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.